Børn og unge under 18 år

Børne- og ungdomstandpleje gælder for alle børn og unge under 18 år, og tandplejen er vederlagsfri.

For børn og unge under 16 år tilbydes tandplejen på kommunale klinikker og hos privatpraktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen.

For børn og unge under 16 år, der ønsker at få tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge, hvor der ikke er indgået aftale med kommunen, er der 100 % egenbetaling. En privatpraktiserende tandlæge må selv fastsætte priser på sådanne behandlinger, idet de ikke er overenskomstbestemt.

Unge på 16 og 17 år kan derimod vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Unge, der vælger denne løsning, meddeler kommunen hvilken tandlæge, som de ønsker at benytte.

Såfremt en konkret behandling er påbegyndt før den unges fyldte 18. år, er kommunen forpligtet til at færdiggøre behandlingen, dvs. vederlagsfrit for patienten. Behandlingen skal kunne afsluttes inden for ca. 1 år.

Kommunen kan fastsætte generelle retningslinier vedrørende det generelle indkaldeinterval. Sådanne retningslinier må dog ikke stille sig i vejen for hyppigere intervaller, hvor individuelle hensyn taler derfor.

Udføres børne- og ungdomstandplejen på grundlag af overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og KL om børne- og ungdomstandpleje, må behandlingen først iværksættes, når tandlægens behandlingsforslag (inkl. honorarkrav) er godkendt af kommunen, medmindre behandlingen er omfattet af overenskomstens § 7, stk. 1.

happy

Lovgivning:

Sundhedsloven:
§ 127. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for færdiggørelse af påbegyndte behandlinger ud over det fyldte 18. år.§ 128. Kommunalbestyrelsen tilbyder tandplejen efter § 127 på offentlige klinikker eller hos praktiserende tandlæger, som kommunalbestyrelsen indgår aftale med.

§ 129. Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på en anden kommunes tandklinik.
Stk. 2. Unge på 16 og 17 år kan selv vælge, om de ønsker at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg eller på kommunal klinik, hvis kommunalbestyrelsen har oprettet en sådan.Stk. 3. En kommune kan afvise at modtage børn fra andre kommuner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn.Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om adgangen til at skifte mellem kommunal kliniktandpleje og privat tandlægepraksis samt om adgangen til at modtage tandplejetilbuddet på en anden kommunes tandklinik.§ 130. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om ressourceanvendelsen i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Tandplejebekendtgørelsen:
§ 2. Børne- og ungetandplejen skal omfatte:

1) Almen forebyggelsen, herunder oplysningsvirksomhed m.v.
2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæbeudvikling og sundhedstilstand.
3) Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre.
4) Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og
kæberegion og tandregulering i overensstemmelse med de i
bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for orodontivisitation
og ortodontiindikationer.
Stk. 2. Reglerne for omfanget af og kravene til børne- og ungdomstandpleje er de samme, hvad enten tandpleje ydes på offentlig klinik eller hos praktiserende tandlæge. Det gælder både, når tandplejen i privat praksis er en del af det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud, og når der er tale om tandpleje, som barnet/den unge selv har valgt, jf. § 5.Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje.Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan aftale med regionsrådet, at regionsrådet varetager anæstesibetjeningen for børn og unge, der har behov for tandbehandling i generel anæstesi.